اشمیت تریگر (Schmitt trigger)

 اشمیت تریگر (Schmitt trigger) یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در وضعیت غیر معکوس، هنگامی که ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجی High یا یک می‌شود و هنگامی که ورودی کمتر از مقدار مشخص شده دیگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجی low یا صفر می شود. هنگامی که ورودی بین این دو مقدار باشد خروجی حالت خود را حفظ می کند. از اشمیت تریگر در ورودی آی سی ها برای تبدیل موج سینوسی به مربعی و یا اصلاح صفر و یک‌های خراب شده به علت نویز و اعوجاج استفاده می شود.
عملکرد اشمیت تریگرها جهت اصلاح صفر و یک ها به این صورت می باشد که با بروز نویز یا اعوجاج بر روی سیگنال های دیجیتال سیگنال ها دچار خرابی می شوند این مدار ها از فیدبک مثبت استفاده میکنند و سیگنال های خراب را تصحیح می نمایند.در این مدار ها یک مقدار پایه مشخص می شود که اگر سیگنال بالاتر از این مقدار باشد مدار اشمیت تریگر آن را به 1 منطقی یا High تبدیل می کند و اگر کمتر از این مقدار باشد به 0 منطقی یا Low تبدیل می کند.(مدار اشمیت تریگر وظیفه شارپ کردن سیگنال های خراب را بر عهده دارد.)
هیسترزیس:
به منحنی عملکرد اشمیت تریگر به ازای ورودی‌های مختلف، منحنی هیسترزیس می گویند.
اشمیت تریگرها به دو دسته :
1- اشمیت تریگر ترانزیستوری
2- اشمیت تریگر با اپ امپ
تقسیم بندی می شوند.
آی سی های اشمیت تریگر :
7413: Dual Schmitt trigger 4-input NAND Gate
7414: Hex Schmitt trigger Inverter
7419: Hex Schmitt trigger Inverter
74121: Monostable Multivibrator with Schmitt Trigger Inputs
74132: Quad 2-input NAND Schmitt Trigger
74221: Dual Monostable Multivibrator with Schmitt Trigger Input
74232: Quad NOR Schmitt Trigger
74240: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Inverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer)
74241: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer)
74244: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs(This device does not have Schmitt trigger inputs,just buffer)
74310: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs
74540: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Inverted Outputs
74541: Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs
74(HC/HCT)7541 Octal Buffer with Schmitt Trigger Inputs and Three-State Noninverted Outputs
SN74LV8151 is a 10-bit universal Schmitt-trigger buffer with 3-state outputs

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس