تست مقاومت های متغیر

پتانسیو متر
برای تست پتانسیومتر به کمک مولتی متر آنالوگ ، ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایه وسط پتانسیومتر را نسبت به دو پایه دیگر اهم چک می کنیم. طبیعی است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد ، عددی قرائت می شود و نیز می دانیم مجموع هر دو عددی که از جمع اعداد قرائت شده هر دو پایه طرفین بدست می آید ، برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می باشد.
حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یک از پایه های کناری را نسبت به پایه وسط در حالی اهم چک نمائیم که پتانسیومتر را می چرخانیم ، در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه ای تغییرات اهم ناجوری (کم و زیاد شدن غیر طبیعی) مشاهده شود ، پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد.
تست ولوم: می دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد. پس مانند پتانسیو متر تست می شود.
تست مقاومت های متغیر ویژه یا مخصوص:
این نوع مقاومت ها با تغییرات فیزیکی عمل می کنند.
تست مقاومت مخصوص LDR:
می دانیم این نوع مقاومت در مقابل تغییرات نور پاسخ می دهد. پس در حالیکه دو پایه آن را به ترمینال های مولتی متر وصل نموده ایم ، در رنج Rx1k بهتر است در جلو نور مقاومت آن را قرائت نموده و سپس با ایجاد سایه تغییر مقاومت آن را مشاهده کنیم. با پاسخ در مقابل تغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود.
تست مقاومت ویژه یا مخصوص VDR:
می دانیم که VDR نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است که با افزایش ولتاژ اهم آن کاهش می یابد. پس معمولاً در جایی که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود.
برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن با اهم متر قابل تست نیست و در مدار و دانستن مقدار ولتاژ محل تست می شود.
تست مقاومت PTC:
می دانیم PTC نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد. پس اگر در حالیکه پایه های آن را به وسیله ترمینال های مولتی متر گرفته ایم ، با وسیله ای حرارت زا مانند هویه ، سشوار و ... حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده و علامت سالم بودن آن است و عکس این عمل نیز درست است.
تست مقاومت ویژه NTC: عکس PTC عمل می کند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال