رله پاور سوئینگ چیست

برداشتن بار از شبکه باعث نوسان شدید می گردد که ناشی از تغییر بار شدید است و زمان آن بسیار کوتاه است و خط یک امپدانس شدید بوجود می آورد که ممکن است در داخل دایره رله حفاظتی دیستانس می باشد و در نتیجه رله عمل نماید برای جلوگیری از این کار یک مدار به عنوان پاورسوئینگ بلوکینگ اضافه می کنیم و از عملکرد بی مورد رله دیستانس جلوگیری می نماییم .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال