GIS چيست؟Geographic Information System

مقدمه و تاريخچه:
فن آوري GIS از نظر تجاري بيش از 30 سال است كه وجود دارد ولي راه اندازي گسترده آن در سطح جهاني تنها به چند سال اخير محدود مي شود. از جمله عواملي كه مانع از رواج سريع و جامع آن بوده اندعبارتند از :

     آگاهي ناچيز از نقش ، منافع و پتانسيل اجرائي GIS
     فقدان فن آوري مناسب و مقرون به صرفه
     دشواري كار، زمان و منابع لازم براي گرد آوري داده هاي مناسب به فرم رقومي

 براي آشنايي با تاريخچه اين تكنولوژي بهتر است كهبه بررسي پروندهء پيدايش و رشد نرم فزارGIS در طول 20 يا 30 سال گذشته بپردازيم.
بسته هاي نرم افزار GIS نوعا" از سه مبدا ريشه مي گيرند كه عبارتند از :

    سامانه هاي ترسيم (كارتوگرافي(
    سامانه هاي اداري (مديريت داده ها)
     سامانه هاي جغرافيايي (منابع طبيعي و محيط زيست (

وضعيت كنوني
سامانه هاي GIS به شكلي كه امروزآنها را مي شناسيم از سه منبع فوق ريشه گرفته و راهي طولاني را پشت سر گذاشته اند. اين سامانه ها هنوز تحت بررسي و تحقيق هستند و همچنان براي توسعه آنها سرمايه گذاري مي شود. هدف از اين كار بهينه كردن عملكرد و بالا بردن سطح فني آنهاست.
سامانه هاي ابداعي براي مديريت داده هاي اصلي طوري بسط يافته اند كه مي توانندعملكرد نمايش نقشه و تحليلات ( سه بعدي ) جغرافيايي را نيز انجام دهند.  نتيجه آنكه كامپيوتري شدن نقشه ها و ترسيمات منجر به تحول شگرف در رشد و تاريخ GIS شده است.
با گذشت زمان ، تعداد كاربران اين سامانه ، كه در ساير زير مجموعه هاي صنايع فنآوري اطلاعات (IT) مشغول به فعاليت مي باشند. افزايش اساسي يافته است . بدين لحاظ دامنه تنوع كاربران نيز گسترش يافته است .  اكنون GIS تنها مورد توجه مؤسسات خدماترساني يا سازمان هاي دولتي محلي يا مركزي بزرگ نيست . كاربران GIS امروزه در بخش هايي همچون حمل و نقل ، خرده فروشي ، امور مالي يا ساير قسمت هاي بخش خصوصي ديده ميشوند.
تعریف (GIS)
جامع ترين تعريف مورد پذيرش براي سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS تعريفي است كه تحت عنوان كاربرد اطلاعات جغرافيايي در گزارش كميته بازرسي به رياست Lord chorleg ارائه گرديد. به موجب اينتعريف :
سامانه اطلاعات جغرافيايي سامانه اي است كه براي دريافت ، ذخيره سازي ،كنترل ، ادغام ، پردازش ، تحليل و نمايش داده هايي كه از نظر مكاني به زمين مرجع يافته اند . اين سامانه معمولا مستلزم يك پايگاه داده كامپيوتري زمين مرجع و يك نرم افزار مناسب با نوع كاربرد مي باشد.
 به عقيده Laurini , Thompson (1992)  سامانه GIS در يك توصيف كلي سامانه اي است كه شرايط زير را تامين مي نمايد :

    ابزاري را براي نمايش رقومي پديده هاي مكاني به دست مي دهد كه عبارت است از دريافت و كد نمودن داده ها .
    با ارائه ابزار لازم ، امكان به كارگيري و حفاظت ازداده هاي كد شده را فراهم سازد . مثلا با امكاناتي براي به روز آوري ، مديريت وذخيره سازي ، تبديل يا سازماندهي مجدد داده ها از يك فرم به فرم ديگر يا تائيد نمودن و اعتبار سنجي داده ها .
    ارائه ابزار لازم براي اصلاح ، رسيدگي ،خلاصه سازي و امثال آن . به عبارت ديگر با تسهيلات لازم به تحليل ، شبيه سازي ،تركيب و تصريح مشكلات نظري يا عملي كمك نمايد.
    با در اختيار قرار دادن امكان يازيابي موثر داده ها در فرايند پرسش هاي پيچيده اي به وظيفه استدلال فضايي كمك كند.
    ارائه خروجيهاي مختلف اعم از جدول هاي چاپي ، نقشه هاي پلات شده ،عكس ، نمودارهاي علمي و امثالهم ،‌ در فرمهاي مختلف و مناسب"اچ دنيسون پارك " در مقدمه " كتاب شناسي سامانه هاي اطلاعات بين الملل 1993" مي گويد ، عبارت GIS معنايي نزديك به تكنولوژي مديريت ، پردازش و تحليل داده هاي فضايي جغرافيايي باكامپيوتر يافته است . يعني عبارت GIS بيانگر يك فن آوري است نه يك سامانه ...

" GIS به عنوان يك تكنولوژي ادغام شده "
يكي ازمزاياي فن آوري GIS اين است كه مي تواند مجموعه داده هاي قديمي و جديد را كه حاويداده هاي جغرافيايي هستند و بصورت منفرد و جدا از يكديگر عمل مي نمايند ، ادغام نمايد.
بهترين مثال براي اين مورد بخش خدمات رساني است كه در آن سامانه مخصوصبه مشتريان با سامانه هايي كه حاوي ركوردهاي مربوط به شبكه خدمات رساني شهري هستند ادغام مي شود و نتيجه آن دست يافتن به يك سرويس خدمات رساني پيشرفته به مشتريان است .
 براي مثال اگر شركت گاز براي تعمير يك نقص فني ناچار است كه بخشي از شبكه گازرساني را قطع نمايد ،‌GIS ميتواند اطلاعات مربوط به كليه مصرف كنندگان را كه تحت تاثير اين اقدام قرار خواهد گرفت تعيين نمايد ، بنابراين مي نوان همگي آنها را قبلا با خبر نمود.
مؤلفه هاي  يك GIS
تمام سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي ، چه آنهايي كه به قيمت چند صد پوندهستند و در دستگاه PC اجرا مي شوند و چه آنهايي كه مليونها پوند قيمت دارند و بابهره گيري از پيكر بندي هاي سخت افزاري بزرگ در سطح سازماني علني نموده و به صدها كاربر خدمات مي دهند ، داراي مجموعه اي مشترك از مولفه هاي زير هستند:

    نرم افزار
    سخت افزار
    افراد و روشهاي اجرايي

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس